Všeobecné obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Preambula

 

 1. Spoločnosť FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04,  IČO: 51 055 261, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122011/B  prevádzkovateľom E-shopu www.farmasi.sk a v tejto súvislosti vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“).
 2. Predávajúci prostredníctvom E-shopu www.farmasi.sk vykonáva predaj Tovaru na ňom uverejneného za podmienok uvedených nižšie. Prístup naň a spôsob jeho užívania sa spravuje týmito VOP.
 3. Registráciou na portáli www.farmasi.sk Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito VOP. Každý Kupujúci by mal túto stránku pravidelne navštevovať, aby sa s prípadnou zmenou znenia VOP čo najskôr oboznámil.

 

I. Definícia pojmov

 

E-shop:                       je web stránka www.farmasi.sk

Predávajúci:                je spoločnosť FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04,  IČO: 51 139 791, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 123351/B

Kupujúci:                     je fyzická osoba alebo právnická osoba zaregistrovaná v E-shope a uskutočňujúca nákup Tovaru v E-shope

Užívateľský účet:        je E-shopom vygenerovaný účet pri registrácii Kupujúceho, prostredníctvom ktorého Kupujúci realizuje nákup Tovaru v E-shope

Používateľské meno:  je e-mailová adresa Kupujúceho

Heslo:                         je kombinácia minimálne 8 znakov tvorená číslami, veľkými a malými písmenami, ktorou sa Kupujúci prihlasuje na svoj účet v E-shope

 

Tovar:                          sú produkty značky FARMASI ponúkané Predávajúcim v E-shope

Objednávka:                je úkon prejavujúci vôľu Kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa vybraného Tovaru

Zmluva:                       je zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý vznikne platným odoslaním Objednávky a potvrdením jej prijatia Predávajúcim.

Celková cena:              je cena celého nákupu, ktorá je určená ako súčet cien jednotlivých položiek Tovaru, ceny poštovného, ceny dobierky a nákladov na poistenie Tovaru.

 

II. Registrácia

 

 1. Podmienkou nevyhnutnou pre nákup Tovaru prostredníctvom E-shopu je bezplatná registrácia Kupujúceho. Len registrovanému užívateľovi - Kupujúcemu je umožnené objednať Tovar a uzavrieť Zmluvu.
 2. Kupujúci je pre účely registrácie povinný poskytnúť všetky údaje označené vo formulári ako povinné, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé, úplné a správne. Uvedenie ďalších údajov neoznačených vo formulári ako povinné je na výlučnom rozhodnutí Kupujúceho; Predávajúci uvedenie ďalších údajov nepožaduje. V prípade, ak sa preukáže, že akýkoľvek údaj uvedený Kupujúcim je nepravdivý, neúplný alebo nesprávny, zodpovedá Kupujúci za všetku takto vzniknutú škodu.
 3. Pri registrácii je Kupujúci povinný uviesť prihlasovacie údaje – Prihlasovacie meno a Heslo, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený prístup k jeho Užívateľskému účtu. Kupujúci sa zaväzuje udržiavať svoje Prihlasovacie meno a Heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho Užívateľského účtu. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním Užívateľského účtu Kupujúceho.
 4. Po vykonaní registrácie bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú zadal ako svoje Prihlasovacie meno obratom zaslaná správa obsahujúca pokyny ohľadom aktivácie Užívateľského účtu. Riadne používať možno len Užívateľský účet, ktorý bol aktivovaný.

 

 

III. Pravidlá objednávania Tovaru

 

 1. Každý jeden Tovar má v E-shope www.farmasi.sk vytvorenú prináležiacu stránku, ktorá obsahuje detailný popis produktu, jeho zloženia a použitia; ako aj cenu, za ktorú sa predáva (vrátane DPH).
 2. Kupujúci objedná Tovar, o ktorý má záujem tak, že ho ľavým kliknutím myši na tlačidlo „Do košíka“ presunie do „Nákupného košíka“. Následne bude mať Kupujúci možnosť pokračovať v nákupe alebo dokončiť Objednávku.
 3. Predávajúci nijako nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania alebo nedodanie Tovaru, ku ktorému dôjde v dôsledku uvedenia chybných alebo inak nesprávnych údajov Kupujúcim pri zadávaní Objednávky.
 4. Objednávku Tovaru – vybrané položky Tovaru a hodnotu nákupu, má Kupujúci možnosť kedykoľvek skontrolovať v náhľade „Nákupného košíka“.
 5. Objednávku Tovaru Kupujúci dokončí v náhľade „Nákupného košíka“ vyplnením všetkých požadovaných údajov vrátane spôsobu prepravy Tovaru a následným potvrdením a odoslaním Objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávku môže dokončiť len registrovaný Kupujúci, teda až po tom, čo Kupujúci potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 6. Odoslaním Objednávky, teda kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, Kupujúci rovnako vyhlasuje, že je dostatočne informovaný o vlastnostiach objednávaného Tovaru a Celkovej cene, ktorú je zaň povinný zaplatiť.
 7. Pri odoslaní Objednávky bude E-shopom automaticky vygenerovaná e-mailová správa a táto obratom zaslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú pri registrácii ako Prihlasovacie meno. Táto správa potvrdzuje úspešné zadanie Objednávky a to, že bola úspešne zaslaná Predávajúcemu, nie je však potvrdením Objednávky, ktoré by predstavovalo prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy. Ním je až následné potvrdenie o prijatí Objednávky, ktoré bude Kupujúcemu zaslané e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú pri registrácii ako Prihlasovacie meno. Jeho doručením sa Zmluva, predmetom ktorej je kúpa vymedzeného Tovaru za dohodnutú cenu, považuje za uzavretú.

 

IV. Cena a dostupnosť Tovaru

 

 1. Cena Tovaru je uvedená na stránke Tovaru v E-shope. Uvedená cena je vrátane DPH.
 2. Cena Tovaru nezahŕňa cenu poštovného, cenu dobierky ani náklady na poistenie Tovaru.
 3. Cena poštovného, cena dobierky a náklady na poistenie Tovaru je uvedená v náhľade „Nákupný košík“ pri každom jednotlivom druhu dopravy a platby.
 4. Celková cena nákupu bude určená ako súčet cien jednotlivých položiek Tovaru, ceny poštovného, ceny dobierky a nákladov na poistenie Tovaru.
 5. Kupujúci je povinný vykonať úhradu Celkovej ceny v lehote podľa zvoleného spôsobu platby podľa článku V.
 6. Aj napriek všetkej starostlivosti Predávajúceho o zabezpečenie správnosti detailov o Tovare a cenách, môžu sa na stránkach E-shopu vyskytnúť chyby. V prípade, že si Kupujúci objedná Tovar, ktorého cena alebo iný detail je nesprávny, Predávajúci ho o tejto skutočnosti bezodkladne informuje a vyzve ho v stanovenej lehote na opätovné potvrdenie Objednávky, ale už so správnymi detailmi, alebo jej zrušenie. Ak v takomto prípade Kupujúci už cenu Tovaru uhradil, bude mu po zrušení Objednávky vrátená v celej výške. Márnym uplynutím lehoty na vyjadrenie Kupujúceho k zmene Objednávky sa Objednávka bude považovať za zrušenú.
 7. V prípade zrejmej nesprávnosti v cene napríklad uvedenej ako 0 € alebo inej zrejmej chybe alebo v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich alebo podstatne sťažujúcich dodanie Tovaru na strane Predávajúceho si Predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie Objednávky Kupujúceho.
 8. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebude Kupujúcemu možné dodať niektorý objednaný Tovar, Predávajúci Objednávku k takémuto Tovaru nepotvrdí a vo vzťahu k takémuto Tovaru nebude uzavretá Zmluva. Ak v takomto prípade Kupujúci už cenu takéhoto Tovaru uhradil, bude mu za tento Tovar cena vrátená v celej výške.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že mu môže byť Predávajúcim za podmienok uvedených v Marketingovom pláne poskytnutá zľava z ceny Tovaru. Kupujúci, ktorý nemá s Predávajúcim uzatvorenú Obchodnú dohodu zároveň týmto súhlasí s postúpením pohľadávky na zľavu z ceny Tovaru na iných kupujúcich s uzatvorenou Obchodnou dohodou. Postup postúpenia a vyplatenia zľavy sa spravuje Marketingovým plánom. Ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa uplatní primerane.

 

 

 

 

V. Spôsob platby za objednaný Tovar

 

 1. Platbu za Tovar objednaný v E-shope je možné uskutočniť vopred bankovým prevodom; alebo formou dobierky. Spôsob platby si Kupujúci zvolí v náhľade „Nákupného košíka“ pri vypĺňaní objednávkových údajov v súlade s článkom III. VOP.
 2. Pri platbe vopred bankovým prevodom[1] budú informácie potrebné k prevodu Kupujúcemu zaslané v e-maili o potvrdení Objednávky. Po obdržaní tohto potvrdenia prevedie Kupujúci Celkovú cenu na bankový účet Predávajúceho do 14 dní od obdržania e-mailu. Po pripísaní platby na účet Predávajúceho získa Objednávka aktívny štatút a Tovar bude Kupujúcemu odoslaný ako doporučená zásielka. Lehota dodania (7 dní) začína plynúť odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho. Predávajúci nie je povinný odoslať Tovar do doby uhradenia ceny v celej výške.
 3. Pri využití platby formou dobierky bude Tovar Predávajúcim zaslaný na Kupujúcim uvedenú dodaciu adresu ako doporučená zásielka s dobierkou. Celkovú cenu Kupujúci zaplatí v hotovosti pri prevzatí Tovaru.
 4. Nákupné poukážky a zľavové kupóny je možné použiť pri platbe platobnou kartou alebo na dobierku.

 

VI. Dodacia lehota

 

 1. Tovar bude Kupujúcemu doručený do 7 dní odo dňa pripísania platby ceny na účet Predávajúceho v prípade spôsobu platby bankovým prevodom alebo platobnou kartou alebo odo dňa, kedy Predávajúci potvrdil Objednávku v prípade platby na dobierku.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný prezrieť si Tovar pri jeho dodaní a oznámiť všetky zjavné vady a poškodenia dodaného Tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke zistiť (tzv. zjavné vady). Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku Tovaru.

 

VII. Spôsob doručenia objednaného Tovaru

 

 1. Doručovanie Tovaru bude uskutočnené prostredníctvom kuriéra a bude sa riadiť ním stanovenými podmienkami pre doručovanie poštových zásielok.

 

VIII. Odstúpenie od Zmluvy a reklamácia

 

 1. Kupujúci má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie objednaného Tovaru do 14 dní od prevzatia Tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Za účelom odstúpenia od Zmluvy je potrebné v lehote 14 dní zaslať Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj pred prevzatím Tovaru.
 3. Kupujúci môže odstúpiť aj len od časti Zmluvy – t.j. vo vzťahu len k niektorému z Tovarov objednaných v rámci jednej Objednávky. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa podáva písomne na adrese FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava, 831 04 alebo elektronicky na e-mailovej adrese infosk@farmasi.com
 4. Oznámenie o odstúpení je možné podať aj s využitím formulára na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je k VOP priložený ako Príloha č. 1. Ak Kupujúci žiada vrátiť cenu vrátane nákladov na poštovné bankovým prevodom na bankový účet, je povinný číslo účtu uviesť v odstúpení.
 5. Vrátenie vzájomných plnení zmluvných strán (Tovaru a peňazí) sa uskutoční bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu vrátane nákladov na poštovné pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.
 6. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný Tovar vrátiť odoslaním Slovenskou poštou doporučene (nie na dobierku) alebo využitím GLS prepravcu (ktorého si Kupujúci môže objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu) na adresu FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava, 831 04. Kupujúci pri odstúpení od Zmluvy znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
 7. Vrátený Tovar musí byť totožný s Tovarom, ktorého vrátenie Kupujúci deklaruje, nesmie byť poškodený, použitý (odstránený ochranný obal alebo otvorený), ani  spotrebovaný a to ani čiastočne. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť v originálnom balení. Vrátenie Tovaru v rozpore s povinnosťami Kupujúceho podľa tohto bodu sa nebude považovať za platné odstúpenie od Zmluvy a Kupujúcemu nevznikne nárok na vrátenie ceny Tovaru. Vrátený Tovar nie je možné vymeniť za Tovar iný.
 8. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na Tovar v trvaní 24 mesiacov. Záruka začína plynúť okamihom prevzatia Tovaru.
 9. Kupujúci má právo zakúpený Tovar reklamovať v súlade s Reklamačným poriadkom prístupným na web stránke www.farmasi.sk. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne doporučeným listom (vrátane zaslania Tovaru a potvrdenia o úhrade ceny) na adresu sídla Predávajúceho.
 10. Kupujúci má právo podať podnet. Kupujúci môže podať podnet písomne doporučeným listom na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom: infosk@farmasi.sk

 

IX. Spracovanie osobných údajov

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci v súvislosti s plnením Zmluvy ako aj v súvislosti s inými účelmi určenými Predávajúcim spracúva jeho osobné údaje.
 2. Kupujúci sa môže kedykoľvek oboznámiť so spracúvaním jeho osobných údajov v dokumente „Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov“ prístupnom na web stránke www.farmasi.sk.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vzájomné spory sa Predávajúci a Kupujúci zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.
 2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky[2]. Právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Kupujúci nie je občanom Slovenskej republiky, nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo bydlisko.
 3. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo nevymožiteľné, nespôsobuje to neplatnosť ani nevymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP pokiaľ je takéto ustanovenie oddeliteľné od VOP ako celku. Zmluvné strany vyvinú najlepšie úsilie, aby takéto ustanovenie nahradili novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom čo možno najbližšie obsahu a účelu neplatného alebo nevymožiteľného ustanovenia.      
 4. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu každú zmenu kontaktných údajov, v prípade porušenia tejto povinnosti Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu takto spôsobenú Kupujúcemu ani sa Kupujúci nemôže dovolávať porušenia ustanovení týchto VOP Predávajúcim, u ktorých sa predpokladá doručovanie akejkoľvek písomnosti.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Pre zmenu VOP sa nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k Zmluve, Predávajúci je oprávnený VOP meniť jednostranne.  Účinnosť takejto zmeny nastáva dňom uvedeným v Oznámení o zmene VOP zaslanom Kupujúcemu formou e-mailu na adresu uvedenú pri registrácii alebo zverejnenom na web stránke www.farmasi.sk a vzťahuje sa na všetky Objednávky zadané v tento deň alebo kedykoľvek po tomto dni.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2019

                                                                                        

Príslušný orgán dozoru:

P. O. BOX 29

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

827 99 Bratislava 27

Slovenská republika

 

 

Príloha č. 1 – formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE

OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy)

 

Predávajúci ako adresát:

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.

Sídlo:    Stará Vajnorská 147

            Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

            Slovenská republika

E-mail: infosk@farmasi.com

 

Kupujúci:

Meno a Priezvisko/Obchodné meno:

.........................................................................

Adresa trvalého pobytu/Sídlo:

.........................................................................

.........................................................................

Dátum narodenia/IČO:

.........................................................................

 

Týmto oznamujem(e), že odstupujem(e) od Zmluvy č. ............ na dodanie nasledovného Tovaru:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

Dôvod odstúpenia (iba ak sa vyžaduje podľa Všeobecných obchodných podmienok):

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

Číslo bankového účtu (iba ak sa vyžaduje podľa Všeobecných obchodných podmienok):

.........................................................................

 

Dátum:             ...............................................

 

Podpis Kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

 

            ...............................................

 

[1] Táto forma platby by mala byť zvolená len ak Kupujúci využíva služby internetového bankovníctva, pri ktorých budú jeho peniaze zaslané priamo na účet Predávajúceho.

[2] predovšetkým: zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa; zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia