Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov

Vážené dotknuté osoby,

v tomto informačnom memorande vám chceme v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, zavolajte na našu linku:  +421 918 520 405, +421 908 977 643 alebo pošlite email na: infosk@farmasi.com

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov? 
 2. Koho osobné údaje spracúvame?
 3. Aké osobné údaje spracúvame? 
 4. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 5. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? 
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 
 7. Je nevyhnutné, aby sme spracúvali vaše osobné údaje?
 8. Komu poskytneme vaše osobné údaje?
 9. Budú vaše osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?
 10. Dochádza na našej strane k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 11. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 12. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom osobných údajov je naša spoločnosť FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04,  IČO: 51055261, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122011/B.

2. KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Kategóriami dotknutých osôb sú klienti, obchodní predajcovia – fyzické osoby a účastníci našich akcií.

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

■ Základné identifikačné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.


■ IP adresa

■ Fotografie

4. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v  zmluve uzatváranej s našou spoločnosťou, alebo príslušnom súhlase.

5. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje spracúvame za účelom:

 • Plnenia kúpnej zmluvy;
 • Vybavovania reklamácií;
 • Spolupráce s obchodnými predajcami;
 • Zasielania marketingových informácií;
 • Udržiavania kontaktov s vami;
 • Zdokumentovania a prezentovania našej činnosti;
 • Prevádzkovania cookies na našej web stránke,
 • Riešenia prípadných sporov.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša spoločnosť bude spracúvať vaše osobné údaje získané na základe zmluvy po dobu trvania tejto zmluvy a následne po dobu, po ktorú je to nevyhnutné podľa zákona o účtovníctve a zákona o archívnictve.

Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od jeho udelenia, ak neodvoláte svoj súhlas skôr.

7. JE NEVYHNUTNÉ, ABY SME SPRACÚVALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Áno, je to skutočne potrebné, aby naša spoločnosť spracúvala vaše osobné údaje. V opačnom prípade nebude možné s vami uzatvoriť príslušnú zmluvu, ani ju plniť, ani dosiahnuť iný účel, pre ktorý nám udeľujete svoj súhlas.

8. KOMU POSKYTNEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Kto okrem našej spoločnosti bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou týchto spoločností:

 • Doručovacie spoločnosti;
 • Naši obchodní predajcovia;
 • Účtovná spoločnosť;
 • Marketingové spoločnosti, s ktorými spolupracujeme;
 • Náš turecký partner a výrobca produktov FARMASI;
 • Advokáti;
 • Exekútori.

Vaše osobné údaje poskytneme príjemcom len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu, a budeme dbať na to, aby rovnako chránili vaše osobné údaje.

9. BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII?

Naša spoločnosť zastupuje na území Slovenskej republiky výrobcu produktov FARMASI a to spoločnosť TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş., s ktorou úzko spolupracuje a za účelom zlepšenia našich produktov a plnenia zmlúv budú Vaše osobné údaje prenášané do Turecka. Ubezpečujeme Vás, že spracúvanie osobných údajov v tretej krajine bude prebiehať podľa presných pravidiel a s cieľom zabezpečiť najvyšší stupeň ich ochrany.

10. DOCHÁDZA NA NAŠEJ STRANE K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Nie, nerobíme zautomatizované rozhodnutia na základe vašich osobných údajov.

11. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je našou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať našu spoločnosť o potvrdenie toho, či spracúvame vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám o ich spracúvaní v nasledovnom rozsahu:

 • O účeloch spracúvania osobných údajov;
 • O kategóriách spracúvaných osobných údajov;
 • O príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté;
 • O dobe uchovávania osobných údajov;
 • O Vašich právach a to o práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania  na Úrad na ochranu osobných údajov;
 • O zdroji vašich osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás;
 • O tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu;
 • O našich zárukách pre vás v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, avšak v prípadoch opakovaných žiadostí sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) - môžete nás požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracúvanie, alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v Zákone na ochranu osobných údajov, osobitnom zákone alebo medzinárodnej zmluve, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť;
 • vaše osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania - môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • vzniesli ste námietku proti správnosti osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie správnosti vašich osobných údajov;
 • spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné, avšak namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich spracúvania;
 • vaše osobné údaje už nie sú pre nás potrebné na pôvodný účel, avšak sú potrebné pre vás na uplatnenie právneho nároku;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov, a to na dobu, kým nebude overené, či  máme oprávnené dôvody ich spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Kde môžete práva uplatniť?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 918 520 405, +421 908 977 643 poslaním e-mailu na adresu: infosk@farmasi.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská Republika

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie prosíme adresovať: FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.

■ Informáciu, že udelený súhlas odvolávate alebo že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje pre určitý účel, pre ktorý ste nám súhlas udelili. V prípade, ak účel nebude uvedený, budeme to považovať za odvolanie všetkých súhlasov so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám udelili.

Akým spôsobom môžem odvolanie súhlasu urobiť?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné doručiť  v písomnej podobe na adresu FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská Republika, zaslať e-mailom alebo zrušiť udelenie súhlasu prostredníctvom našej web stránky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia